Chương trình bán hàng:

- Tặng bảo hiểm thân vỏ 

- Tặng Phim cách nhiệt

- Thảm lót sàn

- Túi cứu hộ